Kvantové rendezvous


image alt < Národné centrum pre kvantové technológie zorganizovalo stretnutie, ktorého cieľom bolo informovať o najbližších cieľoch a aktivitách v oblasti kvantových technológií a bližšie previazať zástupcov kvantovej komunity na Slovensku.

Dátum: 29.6.-1.7.2022
Miesto: Kongresové centrum Smolenice, Zámocká 18, 919 04 Smolenice | https://kcsmolenice.sav.sk

Príspevok na pokrytie nákladov za účasť na seminári: 180 EUR / osoba (+ 30 EUR / noc v prípade záujmu o samostatnú izbu). V prípade účasti iba na časti programu sa príspevok znižuje alikvotne po dňoch - 120 EUR za 2 dni účasti, resp. 60 EUR za 1 deň (+ príplatok za samostatnú izbu).

Prihláška: Registrácia s možnosťou zabezpečenia stravy a ubytovania bola ukončená.


[SK] Program:

Streda 29.6.2022
14:00 Možnosti rozvoja kvantových technológií na Slovensku | pdf
15:00 Kvantové príležitosti (od EU Quantum flagship po QUTE.SK) | pdf
16:00 Občerstvenie
17:00 Národné centrum pre kvantové technológie – plány a aktivity združenia | pdf
18:30 Večera

Štvrtok 30.6.2022
09:00 Tutoriál: Úvod do kvantových technológií* | pdf
10:00 Tutoriál: Koncept kvantového počítania* | pdf
11:00 Občerstvenie
11:30 Tutoriál: Kvantové siete /v angličtine/ | pdf1 & pdf2
12:30 Obed
14:00 Národné plány (SK, CZ, HU) v rámci Iniciatívy EuroQCI /v angličtine/
14:45 Aktivity eduQUTE a qWORLD | pdf
15:30 Občerstvenie
16:00 Workshop /v angličtine/*

19:00 Večera

Piatok 1.7.2022
09:00 Tutoriál: Kvantová bezpečnosť*
10:30 Občerstvenie
11:00 Tutoriál: Programovanie kvantových počítačov* | prezentácia & programming_Manila & programming_Oslo
12:00 Obed

*Paralelný program: QKD software /v angličtine/


[EN] Program:

Wednesday Jun 29, 2022
14:00 Possibilities for the development of a quantum technologies in Slovakia /in Slovak/ | pdf
15:00 Quantum opportunities (from EU Quantum Flagship to QUTE.SK) /in Slovak/ | pdf
16:00 Refreshments
17:00 National center for quantum technologies – plans and activities of the association /in Slovak/ | pdf
18:30 Dinner

Thursday Jun 30, 2022
09:00 Tutorial: Introduction to quantum technologies /in Slovak/* | pdf
10:00 Tutorial: Concept of quantum computing /in Slovak/* | pdf
11:00 Refreshments
11:30 Tutorial: Quantum networks | pdf1 & pdf2
12:30 Lunch
14:00 National plans (SK, CZ, HU) in EuroQCI Initiative context
14:45 eduQUTE and qWORLD activities /in Slovak/ | pdf
15:30 Refreshments
16:00 Workshop*:

19:00 Dinner

Friday Jul 01, 2022
09:00 Tutorial: Quantum security /in Slovak/*
10:30 Refreshments
11:00 Tutorial: Programming of quantum Computers /in Slovak/* | prezentation & programming_Manila & programming_Oslo
12:00 Lunch

*Parallel session: QKD software focus group /in English/